En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de RONADELLES, SL, d'ara en endavant també el prestador, domiciliada a FINCA LA PLANA, S/N 43360 CORNUDELLA DEL MONTSANT (TARRAGONA), amb CIF: B43706266, Telèfon: 977821104 i email administracio@ronadelles.com

RONADELLES, SL, com a responsable d'aquest lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDGDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Dades personals

De Ronadelles, SL que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què Ronadelles, SL és responsable, compleix amb la referida normativa. Les dades personals només seran obtinguts per Ronadelles, SL per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de www.ronadelles.com i https://botigaronadelles.cat/ca/ l'usuari ha de ser major d'edat. L'Usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Ronadelles, SL els canvis que es produeixin en els mateixos. Per això, Ronadelles, SL informa als usuaris dels tots els extrems relacionats amb la seva política de privacitat i accés a les dades personals: Responsable de l'tractament Finca La Plana, s / n 43360 CORNUDELLA DE MONTSANT (Tarragona) NIF- B - 43.706.266 dades de contacte 977821104 administracio@ronadelles.com

Finalitats

Finalitats per les que van motivar que l'usuari facilités les seves dades personals. L'execució i/o manteniment de qualsevol relació contractual, i/o gestió d'un servei. Enviament d'informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats del seu interès relacionats amb activitats en l'àmbit de el sector de l'alimentació i begudes. Per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació digital equivalent a la dirección de correu electrònic que vostè ens ha proporcionat. Conèixer la seva opinió i valoració i mantenir a el dia d'activitats, notícies, ofertes especials i promocions del seu interès relacionats amb activitats en l'àmbit de el sector de l'alimentació i begudes. Anàlisi de perfil per buscar continguts que siguin del seu interès, utilitzant tècniques de profiling per a realitzar publicitat dirigida i màrqueting directe. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la supressió per l'interessat, o com a màxim durant un termini de 2 anys a partir de l'última confirmació del seu interès.

El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l'informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc a RONADELLES, SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 de l'RGPD i l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D'acord amb aquestes normatives, doncs, l'informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a FINCA LA PLANA, S/N 43360 CORNUDELLA DEL MONTSANT (TARRAGONA), enviant un correu electrònic a administracio@ronadelles.com. indicant com Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

RONADELLES, SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se'ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades,

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de RONADELLES, SL en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d'aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de RONADELLES, SL, incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a RONADELLES, SL, Exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.